Onvoldoende onderzoek bij overdracht: bestuurder aansprakelijk

24/01/18 - Mirjam van Schoonhoven

De bestuurder van een vennootschap is wettelijk verplicht tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Daartoe behoort ook voldoende grondig onderzoek naar een opvolger, zo is recent bevestigd in een arrest van het gerechtshof Arnhem- Leeuwarden.

Werkwijze opvolgend bestuurder leidt tot faillissement
De bestuurder in kwestie droeg het bestuur van Technia BV, een installatiebedrijf met in 2012 circa 1,3 miljoen omzet en 13 man personeel, over aan een nieuwe bestuurder. Enkele maanden later werd Technia BV in staat van faillissement verklaard. De nieuwe bestuurder bleek niet capabel. Zo bleek hij geen administratie te hebben bijgehouden. Daarnaast bleek hij zich schuldig te hebben gemaakt aan allerlei malversaties, zoals het onttrekken van activa en het doen van talloze (niet betaalde) bestellingen. Crediteuren en de bank verloren hierdoor het vertrouwen in de continuïteit van de vennootschap, hetgeen leidde tot het faillissement.

En… tot persoonlijke aansprakelijkheid van de voormalig bestuurder!
De curator verweet de voormalige bestuurder dat hij bij de overdracht van het bestuur overhaast en zonder serieus onderzoek naar de integriteit, financiële achtergrond en kennis van zaken in zee was gegaan met een nieuwe bestuurder. De voormalige bestuurder had zich laten adviseren door een adviesbureau dat hij evenmin serieus had onderzocht. De voormalig bestuurder bleek referenties over het adviesbureau te hebben ingewonnen bij maar één persoon, de website van het adviesbureau te hebben bekeken en voor het overige het internet te hebben geraadpleegd met algemene zoekmachines. De rechtbank en het gerechtshof beschouwden dit als onvoldoende. Daarbij weegt mee dat de bestuurder over zijn voornemen tot het aanstellen van de nieuwe bestuurder geen overleg had gepleegd met de andere aandeelhouder, de bank of de accountant. Het oordeel luidt dan ook dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld door overhaast en zonder voldoende onderzoek en overleg het bestuur over te dragen. De (verstrekkende) consequentie daarvan is dat de bestuurder aansprakelijk wordt gehouden voor het tekort in het faillissement.

Voorafgaand grondig onderzoek bij overdracht is cruciaal
Uit deze uitspraak blijkt het belang van grondig onderzoek bij de voorgenomen overdracht van verantwoordelijkheid voor de vennootschap aan een andere partij. In dit geval ging het om een opvolgend bestuurder. Maar het geldt ook bij een voorgenomen koop, verkoop, fusie of bedrijfsopvolging van (een deel van) een onderneming. De afgelopen jaren zijn DGA’s diverse malen aansprakelijk gehouden voor tekorten die zijn ontstaan door het “uitleveren” van de vennootschap aan opvolgers die vervolgens de vennootschap hebben leeggehaald of dermate ondeskundig of insolvabel waren dat het faillissement volgde (een sprekend voorbeeld is dit arrest van de rechtbank Oost-Brabant).

Aansprakelijkheid kan voorkomen worden
Een gedegen onderzoek naar de nieuwe bestuurder of naar de financiële en juridische positie van de koper van de onderneming is dan ook cruciaal voor de “overdragende” bestuurder. Zo kan worden voorkomen dat op een later moment “lijken uit de kast komen”. Gevallen waarin – zo leren deze uitspraken – de voormalig bestuurder een aanzienlijk aansprakelijkheidsrisico loopt. Davids Advocaten staat u graag bij in deze situaties en bij het voorkomen daarvan.