Samenvatting De afgelopen jaren heeft het onderwerp milieuvervuiling in geval van faillissement de insolventiepraktijk flink beziggehouden. Er bestond lange tijd onduidelijkheid over de status van vorderingen uit…

Een leningnemer heeft de mogelijkheid om een goed meerdere malen te verpanden. De rangorde tussen de verschillende pandrechten is afhankelijk van het tijdstip waarop het pandrecht gevestigd is. De Hoge…

In een faillissement beschikt de curator over de bevoegdheid om verplichte rechtshandelingen die een failliet heeft verricht op grond van art. 47 Fw te vernietigen. Zo kan de voldoening van…

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” in werking. Deze nieuwe wet heeft als doel de kwaliteit van het bestuur en toezicht…

Recent heeft de Hoge Raad in diens arrest van 17 juli 2020, vergelijkbaar met diens eerdere uitspraak van 30 juni 2017, bevestigd dat een lopende verjaringstermijn in elk geval niet…

Minister Dekker wil “dat het mkb meer ruimte krijgt voor investeringen, innovatie en groei”. Daarom heeft hij een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat een einde maakt aan zogeheten verpandingsverboden….