In de meeste gevallen eindigt een faillissement bij gebrek aan baten. Dat betekent dat er geen of onvoldoende actief beschikbaar is om uit te keren aan de concurrente crediteuren. In…

De Wet Homologatie Ondershands Akkoord (“de WHOA”) heeft begin dit jaar zijn intrede gedaan met het doel om schuldenaren de mogelijkheid te bieden schulden te herstructureren. Dit gebeurt door het…

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan gelanceerd. Zij wil het insolventierecht van de lidstaten harmoniseren. Dit houdt in het op elkaar afstemmen van de insolventiewetten van de afzonderlijke lidstaten….

      Samenvatting De afgelopen jaren heeft het onderwerp milieuvervuiling in geval van faillissement de insolventiepraktijk flink beziggehouden. Er bestond lange tijd onduidelijkheid over de status van vorderingen uit…

Een leningnemer heeft de mogelijkheid om een goed meerdere malen te verpanden. De rangorde tussen de verschillende pandrechten is afhankelijk van het tijdstip waarop het pandrecht gevestigd is. De Hoge…

In een faillissement beschikt de curator over de bevoegdheid om verplichte rechtshandelingen die een failliet heeft verricht op grond van art. 47 Fw te vernietigen. Zo kan de voldoening van…