Insolventierecht

Indien een onderneming financieel in moeilijkheden komt en (tijdelijk) haar crediteuren niet meer kan voldoen, adviseert Davids Advocaten over de risico’s maar ook over de mogelijkheden.

Door pro actief en daadkrachtig naar oplossingen te zoeken, kan een faillissement of nadelige effecten vaak worden voorkomen. Daarnaast kunnen wij uw onderneming doorlichten en een eventueel noodzakelijke herstructurering begeleiden, zodat de onderneming is voorbereid op het moment dat de bedrijfsvoering tijdelijk minder gaat.

Davids Advocaten begeleidt en adviseert u bij:
 • het saneren van schulden dan wel het verkrijgen van uitstel van betaling
 • het doorlichten van uw onderneming en het analyseren van ‘zwaar weer’ scenario’s
 • herstructureringen om insolventieschade te beperken
 • het voorbereiden en realiseren van een doorstart (incl. herfinancieringen, verkoop van bedrijfsonderdelen, ontslag personeel)
 • het incasseren van debiteuren en optreden bij geschillen met crediteuren
 • het doen van een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling
  onderhandelingen of begeleiden bij geschillen met een bewindvoerder of curator
 • het voeren van of adviseren bij bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures
 • het voeren van procedures tot het uitwinnen van verstrekte zekerheden zoals: hypotheek- en pandrecht, hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht, garanties, retentierecht of recht van reclame

Hieronder vindt u diverse aandachtspunten van insolventierecht verder gedefinieerd.

Faillissement aanvragen

Er kan een faillissement worden aangevraagd wanneer een bedrijf ofwel onderneming in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Het faillissement kan worden aangevraagd door middel van eigen aanvraag, door een of meerdere schuldeisers, of door het Openbaar Ministerie. Indien uw schuldenaar u niet betaald, en er sprake is van meerdere schuldeisers, kunt u het faillissement van uw schuldenaar aanvragen. Dit kan worden aangevraagd door het indienen van een verzoekschrift. De advocaat start de procedure door dit verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Als u uw eigen faillissement aanvraagt hoeft dit niet verplicht door een advocaat te gebeuren. Dit kan u zelf doen op de site van de Rechtspraak.

Schuldeisers

Een vereiste van het aanvragen van een faillissement is het bestaan van meerdere schuldeisers. De vorderingen van de andere schuldeisers worden gebruikt als steun voor de faillissementsaanvraag, deze vorderingen worden ook wel steunvorderingen genoemd.

Bezwaar faillissementsverzoek

Wanneer u het als schuldenaar niet eens bent met het faillissementsverzoek, kunt u in verweer gaan. Dit kan door het indienen van een verweerschrift. In dit verweerschrift dient u feitelijk en goed onderbouwd te reageren op het verzoekschrift. Tevens voegt u bewijsstukken bij die uw verweer ondersteunen. Dit verweerschrift dient minimaal 3 dagen voor de zitting door de rechter ontvangen te zijn. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, en dus het verzoek tot faillissement heeft toegewezen of afgewezen, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan.

Hoger beroep faillissement

U kunt in hoger beroep tegen de faillietverklaring, of tegen de afwijzing van het faillissementsverzoek. Uw zaak wordt dan opnieuw behandeld door een gerechtshof. Het instellen van hoger beroep moet binnen 8 dagen na de uitspraak van de rechtbank gedaan worden. De uitspraak van de rechter betekent echter wel dat, indien het verzoek is toegewezen, het faillissement per direct intreed.
Dit heeft tot gevolg dat er een curator wordt benoemd, die vanaf dat moment alle bezittingen van de failliet verklaarde gaat beheren. De failliet verklaarde heeft vanaf dat moment zelf dan ook geen beheer en beschikking over zijn vermogen.

De curator

Een curator heeft als taak het vermogen van de failliet verklaarde ten gelde te maken en te verdelen over de schuldeisers. In beginsel hebben schuldeisers onderling een gelijk recht op voldoening naar evenredigheid van ieders vordering, de wet erkent echter verschillende redenen van voorrang.

Rangorde schuldeisers
 • Separatisten faillissement
  Schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht hebben een separatistenpositie in een faillissement. Dit betekent in feite dat de vordering altijd in stand blijft en los staat van het faillissement.  De vordering mag dan ook zonder tussenkomst van de curator worden opgeëist.
 • Boedelvorderingen
  Dit zijn de schulden die ontstaan zijn in de periode van het faillissement. Deze komen voort uit de wet, of door toedoen van de curator.
 • Preferente schuldeisers
  De belastingdienst en het UWV zijn preferente schuldeisers, zij hebben een wettelijk recht op voorrang. Werknemers met achterstallig loon hebben tevens ook een preferente vordering.
 • Concurrente schuldeisers
  Hieronder vallen de schuldeisers zonder wettelijk recht op voorrang. Onder de concurrente schuldeisers zal pas verdeeld worden als alle schuldeisers met voorrang voldaan zijn.
Actio Pauliana

De curator kan ten behoeve van de boedel Actio Pauliana inroepen. De Actio Pauliana houdt in dat wanneer de schuldenaar wist of behoorde te weten dat bij verrichting van een rechtshandeling de benadeling van de schuldeisers tot gevolg zou zijn, deze rechtshandeling door de curator vernietigd kan worden.

Enkele voorbeelden van paulianeus handelen zijn:

 • Inbetalinggeving, het betalen van een schuld door middel van goederen in eigendom over te dragen aan een schuldeiser.
 • Het voldoen van een niet-opeisbare schuld.
 • Activa overdragen tegen een voor de schuldenaar ongunstige voorwaarden; een bedrijfsauto ter waarde van
  EUR 25.000,- voor EUR 10.000,- verkopen.

Na het terugdraaien van de paulianeuze transactie, vloeit de opbrengst hieruit weer terug in de boedel. De curator kan het faillissement op verschillende manieren afwikkelen.

Voortzetting, doorstart en sterfhuisconstructie

De bedrijfsvoering kan (tijdelijk) voortgezet worden, dit gebeurt vaak in het licht van een doorstart. Vaak zijn partijen in een doorstart erbij gebaat dat de bedrijfsvoering niet stilvalt. Ook maakt dit de overdracht doorgaans makkelijker. Een andere manier van doorstarten is door middel van een sterfhuisconstructie. Bij deze constructie worden in een nieuwe onderneming de levensvatbare bedrijfsactiviteiten ondergebracht. De overige bedrijfsactiviteiten blijven achter in de onderneming die failliet gaat.

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een uitstel van betaling, dit kan worden verleend door de rechter. De ratio achter een surseance van betaling is het proberen af te wenden van een faillissement. De schuldenaar krijgt door het uitstel van betaling de mogelijkheid met zijn schuldeisers regelingen te treffen. De surseance wordt ingeschreven in het Centraal Insolventieregister, dit is een openbaar register, wat erg nadelig kan zijn in het voeren van een bedrijf.

Verzoek en verloop uitstel van betaling

De advocaat dient het verzoek tot surseance van betaling in te dienen bij de rechtbank. Hiervoor levert u financiële stukken en een lijst van schuldeisers aan. De rechtbank geeft eerst een voorlopig akkoord. Hierna worden u en de schuldeisers gehoord en volgt er een stemming. De rechtbank kan hierop besluiten een definitieve surseance van betaling toe te kennen of af te wijzen. Als een van de schuldeisers het niet eens is met de toekenning, kan hij hiervoor hoger beroep aantekenen, bij afwijzing volgt er vaak een faillietverklaring.

Internationaal insolventierecht

Het kan ook zijn dat een faillissement grensoverschrijdende aspecten heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat u wordt aangesproken door een buitenlandse curator op uw eigendom. Of dat u eigendom buiten Nederland heeft waarop een Nederlandse curator aanspraak maakt.

Voor advies over insolventie neem gerust contact op met een van onze medewerkers.