Begrippenlijst Q-Z

Rechter-Commissaris
Benoemd door de rechtbank. Bij de afhandeling van het faillissement houdt de rechter-commissaris toezicht op het werk van de curator.

Recht van reclame:
Het recht van reclame is een bijzonder terugvorderingsrecht in het Nederlands privaatrecht, geregeld in afdeling 8 van Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Bij uitoefening van het recht van reclame ontbindt de verkoper de koopovereenkomst en kan hij tevens de overgedragen zaak als eigenaar revindiceren.

Rechtszekerheid:
Zekerheid dat je erop kunt rekenen dat je rechten geëerbiedigd zullen worden.

Retentierecht:
Retentierecht geeft aan de schuldeiser de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichting een zaak terug te geven aan degene die hem iets schuldig is op te schorten. Dit retentierecht geldt totdat de schuldenaar aan zijn verplichting heeft voldaan.

Revindiceren:
Absolute terugvorderingsrecht van de eigenaar; de eigenaar mag zijn zaak terug vorderen van degene die het zonder recht onder zich houdt.

Samenwerkingsgeschil
Conflicten die ontstaan tussen zakenpartners onderling, vaak over de uitleg van gemaakte afspraken.

Saniet
Een persoon die in de schuldsaneringsregeling of WSNP zit.

Schuldeisers:
Personen die een vordering heeft op een schuldenaar (debiteur).

Separatist:
Bevoorrechte schuldeiser

Statuten:  
Notarieel verleden document waarin de grondregels van een rechtspersoon zijn bepaald.

Steunvordering:
Openstaande vordering van een andere schuldeiser.

Stil pandrecht:
Pandrecht dat is gevestigd bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de personen tegen wie dat recht kan worden uitgeoefend.

 

Surseance van betaling:
Gerechtelijke opschorting van betalingen van schulden, geregeld in de faillissementswet. Een bedrijf in betalingsmoeilijkheden kan bij rechterlijke beslissing surseance van betaling worden verleend, als het ernaar uitziet dat het binnen afzienbare tijd weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Vennootschappen:
Te gebruiken voor twee of meer personen die contractueel zijn verbonden als mede-eigenaren in ondernemingen.

Vennootschapsrecht
Vakgebied dat ziet op de oprichting, het bestuur, de (jaarlijkse) verplichtingen, aandelenkwesties en de ontbinding van besloten en naamloze vennootschappen. Het is een speciale vorm van het rechtspersonenrecht.

Vermogensbestanddelen: 
Vermogensrecht – zaken, vermogensrechten en schulden. Bijv. eigen woning, auto, spaartegoeden, bank-/girosaldi, grond, garage, tweede woning, (sta)caravan, boot, effecten.

VOF:
VOF staat voor Vennootschap Onder Firma. Dit is een juridische vorm om de samenwerking en het vermogen van partijen te regelen die gezamenlijk een bedrijf voeren.

WSNP:
Staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit wordt uitgesproken door een rechter indien een natuurlijk persoon niet meer in staat is zijn of haar schulden af te betalen.

Zekerheidsrechten:
Pand- en hypotheekrecht – rechten die ertoe strekken de voldoening van een bepaalde prestatie te verzekeren; vaak betaling van een schuld. Bijv. doordat de schuldenaar aan de schuldeiser onderpand verschaft.

 

Bron: www.encyclo.nl