Algemene Voorwaarden

1. Davids Advocaten B.V. (“Davids Advocaten”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, waarvan de doelstelling is het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord. Deze praktijk wordt mede uitgeoefend door personen die door Davids Advocaten zijn gecontracteerd.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Davids Advocaten en op alle rechtsverhoudingen van Davids Advocaten met derden.

3. Davids Advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Davids Advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Davids Advocaten kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om de cliënt en zijn uiteindelijke belanghebbende te identificeren. De cliënt dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Davids Advocaten ter beschikking te stellen. Davids Advocaten is, totdat genoemde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.

5. Indien in verband met de aan Davids Advocaten opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Davids Advocaten, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en Davids Advocaten zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. Davids Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Davids Advocaten heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

6. Iedere aansprakelijkheid van Davids Advocaten voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Davids Advocaten of anderszins verband houdend met een aan Davids Advocaten verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Davids Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Davids Advocaten komt.

7. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Davids Advocaten vrijwaart de cliënt Davids Advocaten voor en tegen, en zal de cliënt Davids Advocaten schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Davids Advocaten mocht hebben of jegens Davids Advocaten mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Davids Advocaten voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Davids Advocaten, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Davids Advocaten lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

8. Davids Advocaten is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of voor programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

9. Davids Advocaten kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

10. Tenzij anders overeengekomen, verricht Davids Advocaten haar diensten op voorschotbasis. Het honorarium voor de verrichte werkzaamheden wordt overeenkomstig het hierna bepaalde terstond opeisbaar nadat de werkzaamheden zijn verricht. De cliënt is aan Davids Advocaten honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Davids Advocaten worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan Davids Advocaten verschuldigd de verschotten die Davids Advocaten ten behoeve van de cliënt betaalt, en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.

11. De cliënt gaat ermee akkoord dat Davids Advocaten haar declaraties schriftelijk of elektronisch verstuurt. Declaraties van Davids Advocaten moeten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Davids Advocaten het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum.

12. De rechtsverhouding tussen Davids Advocaten en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.

13. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens Davids Advocaten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

14. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van Davids Advocaten, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die voor Davids Advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.

15. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal. Amsterdam, mei 2005