Het Hof Den Haag (24/10/2017) bevestigt geldend recht dat er voor het uitspreken (en vice versa het vernietigen) van een faillissement noodzakelijk is: i) een vorderingsrecht van de aanvrager; en…

Begin januari blikt het tv-programma KASSA terug op een jaar Belbus. Daarin komt ook de casus met Design Badkamers Utrecht weer aan de orde. Luc Rijzewijk treedt op als advocaat…

De bestuurder van een vennootschap is wettelijk verplicht tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Daartoe behoort ook voldoende grondig…

De Faillissementswet (Fw) is gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet versterking curator per 1 juli 2017. Daarin is de fraudesignalerende rol van de curator versterkt. De curator…

In geval van de vestiging van een rechtsgeldig pandrecht op vorderingen, is van belang op welk moment een vordering precies tot stand komt. Immers, een vordering dient in enige vorm…

In mijn bijdrage van april 2017 heb ik aandacht besteed aan het onderscheid dat de Faillissementswet (Fw) maakt tussen enerzijds boedelschulden/boedelvorderingen en anderzijds concurrente schulden/concurrente vorderingen daterend van voor datum faillissement….